Giải câu 1 bài tính giá trị của biểu thức

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a) 205 + 60 + 3

268 – 68 + 17

b) 462 – 40 + 7

387 – 7 – 80

Bài làm:

a) 205 + 60 + 3 = 265 + 3

= 268

268 – 68 + 17 = 200 + 17

= 207

b) 462 – 40 + 7 = 422 + 7

= 429

387 – 7 – 80 = 380 - 80

= 300

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021