Giải câu 3 bài luyện tập trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 38

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

Bài làm:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là 10 cm

b) Đoạn thẳng MN bằng: 10 : 5 = 2 cm.

Giải câu 3 bài luyện tập trang 38

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021