Giải câu 1 bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 128 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 128 - sgk toán lớp 3

Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 4 vỉ thuốc: 24 viên
  • 3 vỉ thuốc: ? viên

Bài giải:

Một vỉ thuốc có số viên thuốc là:

24 : 4 = 6 (Viên)

3 vỉ thuốc có tất cả số viên thuốc là:

6 x 3 = 18 (Viên)

Đáp số: 18 viên

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021