Giải câu 1 bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 57 sgk toán lớp 3

Trả lời câu hỏi: Trong hình dưới đây, số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

Bài làm:

a) Có 6 hình tròn màu đen, có 2 hình tròn màu trắng.

Vậy , số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là: 6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu đen, có 3 hình tròn màu trắng.

Vậy, số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là: 6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu đen, có 4 hình tròn màu trắng.

Vậy, số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là: 16 : 4 = 4 (lần)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021