Giải câu 1 bài luyện tập trang 109 sgk toán 3

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2004

Tháng 1

Thứ hai 5 12 19 26

Thứ ba 6 13 20 27

Thứ tư 7 14 21 28

Thứ năm 1 8 15 22 29

Thứ sáu 2 9 16 23 30

Thứ bảy 3 10 17 24 31

Chủ nhật 4 11 18 25

Tháng 2

Thứ hai 2 9 16 23

Thứ ba 3 10 17 24

Thứ tư 4 11 18 25

Thứ năm 5 12 19 26

Thứ sáu 6 13 20 27

Thứ bảy 7 14 21 28

Chủ nhật 1 8 15 22 29

Tháng 3

Thứ hai 1 8 15 22 29

Thứ ba 2 9 16 23 30

Thứ tư 3 10 17 24 31

Thứ năm 4 11 18 25

Thứ sáu 5 12 19 26

Thứ bảy 6 13 20 27

Chủ nhật 7 14 21 28

a) Xem tờ lịch và cho biết:

 • Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?
 • Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?
 • Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?
 • Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy?

b)

 • Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào?
 • Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?
 • Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy? Đó là các ngày nào?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày?

Bài làm:

a) Xem tờ lịch trên ta thấy:

 • Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba
 • Ngày 8 tháng 3 là thứ hai
 • Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ hai
 • Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ bảy

b)

 • Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 1
 • Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28
 • Tháng 2 có 4 ngày thứ bảy. Đó là các ngày 7, 14, 21 và 28

c) Tháng 2 năm 2004 có 31 ngày

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021