Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 60 sgk toán lớp 3

Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Bài làm:

Bài giải:

Số con thỏ còn lại sau khi bán là:

42 - 10 = 32 (con thỏ)

Chia số thỏ đều vào 8 chuồng thì mỗi chuồng sẽ có số con thỏ là:

32 : 8 = 4 (con thỏ)

Đáp số : 4 con thỏ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021