Giải câu 1 bài làm quen với biểu thức

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 78 sgk toán lớp 3

Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau ( theo mẫu)

Mẫu: 284 + 10 = 294

giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294

125 + 18 161 - 150

21 x 4 48 : 2

Bài làm:

  • 125 + 18 = 143

Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143

  • 161 - 150 = 11

Giá trị của biểu thức 161 - 150 là 11

  • 21 x 4 = 84

Giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84

  • 48 : 2 = 24

Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021