Giải câu 4 bài luyện tập trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Điền dấu < , > = vào ô dưới đây:

4 x7 ... 4 x 6

4 x 5 ... 5 x 4

16 : 4 ... 16 : 2

Bài làm:

+ 4 x 7 > 4 x 6 vì Hai phép nhân có cùng một thừa số, phép nhân nào có thừa số còn lại lớn hơn thì tích của phép nhân đó lớn hơn.

+ 4 x 5 = 5 x 4 vì đổi chỗ thừa số trong một tich thì tích không thay đổi.

+ 16 : 4 < 16 : 2 vì hai phép chia có cùng số bị chia, phép chia nào có số chia lớn hơn thì thương sẽ bé hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021