Giải câu 2 bài luyện tập trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 52 0 sgk Toán lớp 3

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 52

Bài giải:

Số thỏ mà bác An đã bán đi là:

48 : 6 = 8 ( con thỏ)

Số con thỏ còn lại của bác An là:

48 - 8 = 40 ( con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021