Giải câu 3 bài luyện tập trang 109 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Trong một năm:

  • Những tháng nào có 30 ngày?
  • Những tháng nào có 31 ngày?

Bài làm:

Trong một năm:

  • Tháng 4, 6, 9, 11 là những tháng có 30 ngày
  • Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 là những tháng có 31 ngày
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021