Giải câu 2 bài luyện tập trang 162 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 162 - sgk toán lớp 3

Một kho chứa 63150 l dầu. Người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Bài giải:

Sau ba lần người ta đã lấy được số lít dầu là:

10715 x 3 = 32145 (lít)

Trong kho còn lại số lít dầu là:

63150 - 32145 = 31005 (lít)

Đáp số: 31005 lít

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021