Giải câu 4 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) trang 170 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài làm:

Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021