Giải câu 3 bài thực hành đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Ước lượng

a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?

b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng bao nhiêu đề-xi–mét?

Giải câu 3 bài thực hành đo độ dài

Bài làm:

Ví dụ:

a) Bức tường lớp em cao khoảng 3 mét

b) Chân tường lớp em dài khoảng 8 mét

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng 15 dm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021