Giải câu 2 bài tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 sgk toán lớp 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài làm:

Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021