Giải câu 2 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) trang 170 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Bài làm:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

Số lớn nhất trong các số trên là: 42361

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Số lớn nhất trong các số trên là: 27998

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021