Giải câu 3 bài luyện tập trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng `1: 3 số dầu đã có. Hổi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 3 bài luyện tập trang 40

Bài giải:

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

36 : 3 = 12 ( lít)

Đáp số: 12 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021