Giải câu 3 bài luyện tập trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 3 bài luyện tập trang 34

Bài giải:

Số bạn nữ trong buổi tập múa là:

6 x 3 = 18 ( bạn)

Đáp số: 18 bạn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021