Giải câu 2 bài bảng chia 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 59 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm

8 x 5 = 8 x 4 = 8 x 6 =

8 x 3 = 40 : 8 = 32 : 8 =

48 : 8 = 24 : 8 = 40 : 5 =

32 : 4 = 48 : 6 = 24 : 3 =

Bài làm:

Dưới đây là những phép toán về bảng nhân 8 và chia 8, các con nhớ lại và hoàn thành những phép tính dưới đây:

8 x 5 = 40 8 x 4 = 32 8 x 6 = 48

8 x 3 = 24 40 : 8 = 5 32 : 8 = 4

48 : 8 = 6 24 : 8 = 3 40 : 5 = 8

32 : 4 = 8 48 : 6 = 8 24 : 3 = 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021