Giải câu 1 bài luyện tập toán 3 trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 103 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Mẫu:

4000 + 3000 = ?

Nhẩm: 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

Vậy: 4000 + 3000 = 7000

5000 + 1000 =

6000 + 2000 =

4000 + 5000 =

8000 + 2000 =

Bài làm:

Thực hiện tính nhẩm như mẫu ta được kết quả như sau:

5000 + 1000 = 6000

6000 + 2000 = 8000

4000 + 5000 = 9000

8000 + 2000 = 10.000

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021