Giải câu 3 bài hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 111 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 111 - sgk toán lớp 3

Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau:

Câu nào đúng, câu nào sai ?

  • Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD
  • Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM
  • Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

Bài làm:

Câu đúng là:

Độ dài đoạn thắng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021