Giải câu 3 bài số 10 000 luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990

Bài làm:

Các số tròn chục từ 9940 đến 9990:

9940; 9950; 9960; 9970; 9980, 9990

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021