Giải câu 4 bài ôn tập các số đến 100 000 trang 169 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 169 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2005; 2010; 2015; ... ; …

b) 14300; 14400; 14500; ... ; …

c) 68000; 68010; 68020; ... ; …

Bài làm:

a) 2005; 2010; 2015; 2020; 2025

b) 14300; 14400; 14500; 14600; 14700

c) 68000; 68010; 68020; 68030; 68040

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021