Giải câu 1 bài các số có năm chữ số (tiếp) trang 143 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 143 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
86 030Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi
62 300
Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một
42 980
Bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt
60 002

Bài làm:

Viết sốĐọc số
86 030Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi
62 300Sáu mươi hai nghìn ba trăm
58 601Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một
42 980Bốn mươi hai nghìn chín trăm tám mươi
70 031Bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt
60 102Sáu mươi nghìn không trăm linh hai

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021