Giải câu 2 bài làm quen với chữ số La Mã trang 121 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài làm:

  • Đồng hồ thứ nhất kim giờ chỉ số 6, kim phút chỉ số 12=> 6 giờ
  • Đồng hồ thứ hai kim giờ chỉ số 12, kim phút chỉ số 12=> 12 giờ
  • Đồng hồ thứ ba kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12 => 3 giờ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021