Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 3 trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 82 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

238 - (55 - 35) 84 : (4 : 2)

175 - (30 + 20) (72 + 18 ) x 3

Bài làm:

238 - (55 - 35) 84 : (4 : 2)

= 238 - 20 = 84 : 2

= 218 = 42

175 - (30 + 20) (72 + 18 ) x 3

= 175 - 50 = 90 x 3

= 125 = 270

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021