Giải câu 5 bài số 10 000 luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết số liền trước, liền sau của mỗi số: 2665; 2002; 1999; 9999; 6890

Bài làm:

Giải bài 10 000 - Luyện tập

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021