Giải câu 3 bài tiền Việt Nam trang 158 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 158 - sgk toán lớp 3

Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

Số cuốn vở1 cuốn2 cuốn3 cuốn4 cuốn
Thành tiền1200 đồng

Bài làm:

Số cuốn vở1 cuốn2 cuốn3 cuốn4 cuốn
Thành tiền1200 đồng2400 đồng3600 đồng4800 đồng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021