Giải câu 2 bài luyện tập trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 - sgk Toán lớp 3

Tính

a) 8 dam + 5 dam = b) 720 m + 43 m =

57 hm – 28 hm = 403cm – 52 cm =

12 km x 4 = 27 mm : 3 =

Bài làm:

a) 8dam + 5dam = 13dam b) 720m + 43m = 763m

57hm – 28hm = 29hm 403cm – 52 cm = 351cm

12km x 4 = 48km 27mm : 3 = 9mm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021