Giải câu 4 bài luyện tập (tiếp) trang 129 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) 32 chia 8 nhân 3

b) 45 nhân 2 nhân 5

c) 49 nhân 4 chia 7

d) 234 chia 6 chia 3

Bài làm:

  • 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12
  • 45 x 2 x 5 = 90 x 5 -= 450
  • 49 x 4 : 7 = 196 : 7 = 28
  • 234 : 6 : 3 = 39 : 3 = 13

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021