Giải câu 1 bài diện tích của một hình trang 150 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 150 - sgk toán lớp 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Bài làm:

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

=> Sai

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

=> Đúng

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

=> Sai

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021