Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 18

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 415 + 415 b) 234 + 432 c) 162 + 370

536 - 156 652 - 126 728 - 245

Bài làm:

Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 18

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021