Giải câu 2 bài bảng nhân 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Số ngày của tuần lễ là:

7 x 4 - 28 ( ngày)

Đáp số: 28 ngày

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021