Giải câu 4 bài bảng chia 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 59 sgk toán lớp 3

Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Bài làm:

Tóm tắt:

  • 1 mảnh : 8m vải
  • ? mảnh: 32 m vải

Bài giải:

32 m cắt được số mảnh vải là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số : 4 mảnh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021