Giải câu 1 ôn tập các bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

3 x 4 =

2 x 5 =

5 x 3 =

4 x 2 =

12 : 3 =

10 : 2 =

15 : 3 =

8 : 2 =

12 : 4 =

10 : 5 =

15 : 5 =

8 : 4 =

Bài làm:

Kết quả của các phép chia:

3x 4 = 12 2 x 5 = 10

12 : 3 = 4 10 : 2 = 5

12 : 4 = 3 10 : 5 = 2

5 x 3 = 15 2 x 4 = 8

15 : 3 = 5 8 : 2 = 4

15 : 5 = 3 8 : 4 = 2

Lưu ý: Để giúp các con tính toán nhanh các phép tính, các con cần phải chú ý học thuộc các bảng tính nhân nhé.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021