Giải câu 4 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

x : 7 = 101 ; x : 6 = 107

Bài làm:

x : 7 = 101 ; x : 6 = 107

x = 101 x 7 x = 107 x 6

x = 707 x = 642

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021