Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

4m 4dm = …dm 2m 14cm = …cm

1m 6dm = …dm 8m 32cm = …cm

Bài làm:

4m 4dm = 40 + 4 = 44dm 2m 14cm = 200 + 14 = 214cm

1m 6dm = 10 + 6 = 16dm 8m 32cm = 800 + 32 = 832cm

Lưu ý: Để đáp án chính xác, các con nên đổi ra thành các đơn vị chung sau đó cộng lại như bài mà thầy cô đã hướng dẫn.

Khi các con đã thuộc bảng đơn vị đo, các con có thể tính nhẩm để ghi ra kết quả cuối cùng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021