Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 18

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Tính

a) 5 x 9 + 27

b) 80 : 2 - 13

Bài làm:

a) 5 x 9 + 27 b) 80 : 2 - 13

= 45 + 27 = 40 - 13

= 72 = 27

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021