Giải câu 2 bài bảng đơn vị đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

8 hm = ….m 8 m = ….dm

9 hm = ….m 6 m = ….cm

7 dam = ….m 8 cm = ….mm

3 dam = ….m 4 dm = ….mm

Bài làm:

Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài, chúng ta tiến hành đổi các đơn vị dưới đây:

8 hm = 800 m 8 m = 80 dm

9 hm = 900 m 6 m = 600 cm

7 dam = 70 m 8 cm = 80 mm

3 dam = 30 m 4 dm = 400 mm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021