Giải câu 3 bài luyện tập toán 3 trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 105 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528 b) 6473 – 5645

9061 – 4503 4492 – 833

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021