Giải câu 1 bài luyện tập trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) x + 12 = 36 b) x x 6 = 30

c) x – 25 = 15 d) x : 7 = 5

e) 80 – x = 30 g) 42 : x = 7

Bài làm:

a) x + 12 = 36 b) x x 6 = 30

x = 36 - 12 x = 30 : 6

x = 24 x = 5

c) x – 25 = 15 d) x : 7 = 5

x = 15 + 25 x = 5 x 7

x = 40 x = 35

e) 80 – x = 30 g) 42 : x = 7

x = 80 - 30 x = 42 : 7

x = 50 x = 6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021