Giải toán 3 bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số trang 113 sgk

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học phép toán nhân số có hai chữ số, có ba chữ số. Và hôm nay, cũng là phép nhân, các con sẽ được học bài nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. Khi nhân số càng lớn phép tính càng khó, các con nhớ theo dõi ví dụ và cách làm bài mà thầy cô hướng dẫn để làm bài tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu

  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8
  • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6
  • 2 nhân 0 bằng 0, viết 0
  • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

  • 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1
  • 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
  • 3 nhân 1 bằng 3, viết 3
  • 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 113 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 113- sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

1023 x 3 1212 x 4

1810 x 5 2005 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 113 - sgk toán lớp 3

Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 113 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

2000 x 2 = 20 x 5 =

4000 x 2 = 200 x 5 =

3000 x 2 = 2000 x 5 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021