Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 49

Bài giải:

Tổ hai trồng được số cây là:

25 x 3 = 75 ( cây)

Đáp số: 75 cây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021