Giải câu 4 bài nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số trang 113 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 113 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

2000 x 2 = 20 x 5 =

4000 x 2 = 200 x 5 =

3000 x 2 = 2000 x 5 =

Bài làm:

2000 x 2 = 10000 20 x 5 = 100

4000 x 2 = 8000 200 x 5 = 1000

3000 x 2 = 6000 2000 x 5 = 10000

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021