Giải câu 1 bài giới thiệu bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 75 sgk toán lớp 3

Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống ( theo mẫu)

Giải bài giới thiệu bảng chia

Bài làm:

Giải bài giới thiệu bảng chia

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021