Giải câu 2 bài tìm số chia

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

12 : x = 2 36 : x = 4

42 : x = 6 x : 5 = 4

27 : x = 3 X x 7 = 70

Bài làm:

a) 12 : x = 2

x = 12 : 2

x = 6

b) 42 : x = 6 '

x = 42 : 6

x = 7

c) 27 : x = 3

x = 27 : 3

x = 9

d) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

e) x : 5 = 4

x = 4 x 5

x = 20

g) X x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021