Giải câu 2 bài chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 163 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 36550 kg xi măng đã bán số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Bài làm:

Bài giải:

Số kg xi măng mà cửa hàng đó đã bán được là:

36550 : 5 = 7310 (kg)

Số kg xi măng còn lại của cửa hàng là:

36550 - 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240 kg

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021