Giải toán lớp 3 bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 115 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta tiếp tục học bài: "Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số". Tuy nhiên, phép tính nhân hôm nay khó hơn, được thực hiện với những con số cao hơn, nên đòi hỏi các con phải tính toán cẩn thận. Bạn nào chưa hiểu bài, có thể tham khảo thầy cô hướng dẫn giải bài dưới đây để làm tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu

  • 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2
  • 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8
  • 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1
  • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 115 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 115 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

1107 x 6 1106 x 7

2319 x 4 1218 x 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 115 - sgk toán lớp 3

Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi ba xe như thế chở bao nhiêu kilogam gạo ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 115 - sgk toán lớp 3

Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh 1508m?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021