Giải câu 4 bài luyện tập trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A . 3 C. 1

B. 2 D. 0

Bài làm:

Trong các phép chia có số chia là 3 thì số dư có thể là 1 hoặc hai.

Bởi số dư không bao giờ được lớn hơn hoặc bằng số chia. Vì vậy, số dư lớn nhất của số chia 3 là 2.

Đáp án đúng là: B. 2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021