Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã được học thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Và hôm nay, cũng là phép chia nhưng là phép tính khó hơn, chúng ta sẽ học bài : " Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số".

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trừ 6 bằng 0

  • Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1

1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1

  • Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6

6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 3

Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 3

Viết theo mẫu:

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Chủ đề liên quan