Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 179 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

86127 + 4258

65493 – 2486

4216 x 5

4035 : 8

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021